ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Hướng dẫn soạn thảo VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Tăng cường năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Đặc biệt, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương là công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cuốn Sổ tay về nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân này sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về ý nghĩa, vai trò và đặc biệt là những nội dung quan trọng của công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
Bố cục của Sổ tay gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: những vấn đề có tính lý thuyết và nguyên tắc đối với công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
Phần này bổ trợ cho các phần tiếp theo, đặc biệt là phần hướng dẫn cụ thể về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. Qua đó, người đọc không chỉ hiểu rõ tinh thần của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân mà còn hiểu rõ hơn các nguyên tắc soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cũng như những yêu cầu đặt ra đối với công tác đó.
Phần thứ hai: những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, dễ hiểu về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản, từ lúc lập chương trình (đối với văn bản của cấp tỉnh) cho đến khi thông qua văn bản (của cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã). Trong phần này cũng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân và có những hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật cần thiết.
Phần thứ ba: về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và một số hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
Phần thứ tư: về rà soát, hệ thống hoá và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với những nội dung cụ thể.
Phần thứ năm: phụ lục, gồm một số mẫu văn bản và một số quy định pháp luật liên quan đến công tác soạn thảo, ban hành văn bản.
Đối tượng phục vụ của cuốn Sổ tay không chỉ là các cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, những người làm công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương mà còn là các đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân dân - những người tham gia vào quá trình xem xét, đánh giá, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
Tin đã đưa
  • Soạn thảo, ban hành Quyết định của HĐND tỉnh ( 12/10/2010 )
  • Soạn thảo, ban hành Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh ( 12/10/2010 )
  • Soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện ( 12/10/2010 )
  • Soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp xã ( 12/10/2010 )
  • Hình thức và nội dung văn bản QPPL của HĐND, UBND ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk