ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phùng Thị Hải Tâm
Trưởng phòng
02623 951 560
0905 366 786
2
Nguyễn Thúy Hà
P. Trưởng phòng
02623 959 125
0935 311 544
3
Châu Thị Thu Thủy
P. Trưởng phòng
02623 959 125
0985 805 079