ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
 • Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk năm 2019
 • Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 23/01/2019 của Sở Tư pháp Đắk Lắk về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Tư pháp năm 2019
 • Kế hoạch số 11462/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
 • Phụ lục 2 - Công văn tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
 • Phụ lục 1 - Công văn tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
 • Công văn số 849/HĐPH ngày 07/12/2018 về việc tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 về việc công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh
 • Quyết định 2465/QĐ/UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận báo cáo viên cấp tỉnh năm 2017
 • Công văn số 693/STP-PBGDPL ngày 15/10/2018 về việc đánh giá 09 năm thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (có Đề cương báo cáo kèm theo)
 • Công văn số 675/STP-PBGDPL ngày 04/10/2018 về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh (có Đề cương báo cáo kèm theo)
 • Kế hoạch số 8143/KH-UBND ngày 25/9/2018 về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh
 • 1 2 3 4
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk