ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN M'ĐRẮK Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  1230/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành 29/05/2019
  07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện 27/03/2019
  01/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M'Drắk 23/01/2019
  09/2014/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2015 25/12/2014
  2458/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định thực hiện quy trình công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế và kiểm tra nghiệm thu công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện M'Drắk 24/09/2014
  01/2014/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trong 6 tháng cuối năm 2014 23/07/2014
  12/2013/NQ-HĐND Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 31/12/2013
  01/2013/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc Phòng - An ninh trong 6 tháng cuối năm 2013 17/07/2013
  06/2013/NQ-HĐND Phát triển đô thị huyện M'Drắk đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 17/07/2013
  54/2012/NQ-HĐND Phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 27/12/2012
  53/2012/NQ-HĐND Góp phần nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 27/12/2012
  52/2012/NQ-HĐND Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 27/12/2012
  51/2012/NQ-HĐND Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 27/12/2012
  50/2012/NQ-HĐND Phát triển du lịch giai đoạn 2012-2015 27/12/2012
  1