ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư; Trợ giúp pháp lý
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - CÔNG CHỨNG
  Thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
  Thông tin về tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
  Dự thảo quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ công chứng của UBND tỉnh
  Công văn của Bộ tư pháp về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
  * Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2021)
  * Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2021)
  * Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2021)
  * Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_3
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/10/2020 đến nay
  * Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_3
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/10/2020 đến nay
  * Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
  Đề cương Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_2
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020
  Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_2
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020
  Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương (tên cũ: Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tăng)
  Ngày 04/6/2020, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương (tên cũ: Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tăng)...
  1 2 3 4 5 6