ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Đề cương Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
 • Tài liệu hệ thống hóa kỳ 2 (2014 - 2018) văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp
 • Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách
 • Công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND hết hiệu lực thi hành năm 2017
 • Góp ý dự thảo kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
 • Đề cương Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
 • Báo cáo tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2013-2017
 • Quyết định Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Giấy mời tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới
 • Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật
 • Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật
 • Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH
 • Đề xuất văn bản quy định chi tiết, văn bản quy định biện pháp, chính sách thi hành Luật
 • V/v tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CQ
 • 1 2 3 4 5 6
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk