ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5193/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Việc ban hành Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; đồng thời, bảo đảm công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; tổ chức tập huấn cho các cơ quan liên quan trong việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi; tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; rà soát, công bố các thủ tục hành chính có liên quan đến công tác giải quyết nuôi con nuôi…
Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng của mình thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi UBND cấp xã, cơ sở nuôi dưỡng rà soát, đánh giá tình hình trẻ em cần được nhận làm con nuôi và giải quyết những vướng mắc phát sinh; rà soát, tăng cường công tác lập danh sách trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế tại các cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp trên địa bàn; tăng cường năng lực cho các cơ sở nuôi dưỡng, không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; hướng dẫn và kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng theo quy định./.
Thu Hà
 
Tin đã đưa
  • Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập ( 09/07/2019 )
  • Quy định việc tặng quà, nhận quà của các cơ quan, tổ chức, đơn vị người có chức vụ, quyền hạn ( 08/07/2019 )
  • Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng ( 04/07/2019 )
  • 05 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ( 02/07/2019 )
  • UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 ( 01/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk