ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC LOẠI BIỂU MẪU
Biểu mẫu hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực Công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh)

STT
Mẫu số
Tên gọi cụ thể của Biểu mẫu
Ký hiệu
1
Mẫu số 1/HĐCĐ
(Hợp đồng chuyển đổi)
1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
2
Mẫu số 2/HĐCN
(Hợp đồng chuyển nhượng)
2a. Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
3
2b. Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất
4
Mẫu số 3/HĐMB
(Hợp đồng mua bán)
3a. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
5
3b. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
6
3c. Hợp đồng mua bán tài sản
7
Mẫu số 4/HĐTA
(Hợp đồng tặng cho)
4a. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
8
4b. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
9
4c. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
10
4d. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung c­ư
11
4e. Hợp đồng tặng cho tài sản
12
Mẫu số 5 /HĐT
(Hợp đồng cho thuê)
5a. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
13
5b. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
14
5c. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
15
5d. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư­
16
5e. Hợp đồng thuê tài sản
17
Mẫu số 6/HĐTC
(Hợp đồng thế chấp)
6a. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
18
6b. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba
19
6c. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
20
6d. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của bên thứ ba
21
6e. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
22
6f. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của bên thứ ba
23
6g.  Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư
24
6h. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư của bên thứ ba
25
6i. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
26
6k. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 
27
Mẫu số 7/HĐGV
(Hợp đồng góp vốn)
7a. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
28
7b. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
29
7c. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
30
7d. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản.
31
7e. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
32
Mẫu số 8/HĐCC
(Hợp đồng cầm cố)
8a. Hợp đồng cầm cố tài sản
33
8b. Hợp đồng cầm cố tài sản của bên thứ ba
34
Mẫu số 9/HĐUQ
(Hợp đồng ủy quyền)
9. Hợp đồng ủy quyền

 

Tin đã đưa
  • TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk