ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Thanh tra Sở
 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Thu

Chánh thanh tra

02623 999 975

0905 155 753

Email: thunx@tuphap.daklak.gov.vn