ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tin đã đưa
  • Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản ( 08/01/2019 )
  • Quyết định công bố Danh mục TTHC không thực hiện và thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp ( 09/02/2018 )
  • Dịch vụ hành chính công trực tuyến ( 16/08/2017 )
  • Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp ( 02/06/2014 )
  • Lĩnh vực Hành chính tư pháp ( 02/06/2014 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk