ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN BUÔN ĐÔN Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  1505/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 24/04/2017
  1325/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn 28/03/2017
  458/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - kế hoạch 28/02/2017
  235/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 08/02/2017
  3388/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/08/2016
  1480/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Buôn Đôn 11/04/2014
  4073/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập, quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện Buôn Đôn 24/12/2013
  43/2013/NQ-HĐND Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 20/12/2013
  02/CT-UBND Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 30/07/2012
  24/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Buôn Đôn giai đoạn 2011-2015 15/07/2012
  3062/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2011-2016 11/11/2011
  832/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ 19/04/2010
  01/2010/CT-UBND Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện 26/02/2010
  09/2009/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Buôn Đôn 25/05/2009
  1