ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Với mục đích tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật PBGDPL, các Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; pháp luật về hòa giải ở cơ sở; về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021, ngày 28/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11693/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm (nhiệm vụ PBGDPL, nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật), với 18 nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện như: tập trung triển khai hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, pháp luật về tổ chức bộ máy, về quyền, nghĩa vụ của công dân,… hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đã được Quốc hội quyết nghị tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021); triển khai thực hiện Hội thi Chủ tịch HĐND/UBND cấp xã với pháp luật” trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo điểm về công tác hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 6247/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương,…

Để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, gắn nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy đầy đủ vai trò tham mưu của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, của cơ quan thường trực Hội đồng, các tổ chức/cán bộ pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện PBGDPL

Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 của UBND tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp: http://sotuphap.daklak.gov.vn.

                                                                                  Trần Mạnh Hùng

Tin đã đưa
  • Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 31/12/2020 )
  • Thông qua các nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ Mười một ( 29/12/2020 )
  • Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình ( 25/12/2020 )
  • Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 ( 23/12/2020 )
  • HỘI THẢO QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 21/12/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk