ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

Quyết định ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
 

File đính kèm
  • 20157231351352. Quyet dinh cua TTgCP.doc
  • 20157231351353. Ke hoach lay y kien.doc
  • 20157231351353a. Phu luc I.doc
  • 20157231351353b. Phu luc II.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp