ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Thanh tra Sở

- Chức năng, nhiệm vụ:

Thanh tra Sở là tổ chức tham mưu của Giám đốc, giúp Giám đốc tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tư pháp của Thanh tra Bộ Tư pháp. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và các vụ việc khác do Giám đốc chỉ đạo.
c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
d) Tham mưu thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc; quản lý công tác tiếp nhận và thực hiện xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tại Sở; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở.
 

- Tổ chức bộ máy: gồm Chánh Thanh tra và chuyên viên

 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Nguyễn Xuân Thu
Chánh thanh tra
0262.3999975
0905155753