ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đắk Lắk triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND).

Với mục tiêu hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên cơ sở xây dựng Cơ sở dữ liệu điện tử toàn quốc, nhằm thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đảm bảo tối đa lợi ích của người dân, Kế hoạch đã chia làm 3 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1(từ nay đến tháng 6/2017): Tập trung khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký, quản lý hộ tịch tại các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế hoạch chỉnh sửa phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch hiện có tại địa phương, đảm bảo cung cấp dữ liệu chuẩn cho cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2019): Bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương; chỉnh sửa phần mềm đang sử dụng tại các địa phương bảo đảm tính tương thích, kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; trang bị cho các địa phương chưa sử dụng phần mềm; đào tạo nhân lực để sử dụng, cập nhật, khai thác phần mềm, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo yêu cầu quản lý. Đồng thời cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy (hiện đang lưu trữ tại địa phương) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Giai đoạn 3 (từ 01/01/2020 trở đi): Duy trì vận hành, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất nhằm bảo đảm đăng ký, quản lý khai thác, sử dụng an toàn và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện thống nhất, hiệu quả đáp ứng mục đích, yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thị Thủy

Tin đã đưa
  • Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính ( 01/06/2016 )
  • Giờ mở cửa cửa hàng bán lẻ xăng dầu không sau 6h sáng và giờ đóng cửa nghỉ bán không trước 18h hàng ngày ( 04/05/2016 )
  • Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 ( 18/08/2015 )
  • THÔNG BÁO ( 18/02/2015 )
  • Từ ngày 01/01/2016, giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yêu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện ( 22/01/2015 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk