ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng công chứng số 3
 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Trần Trọng Vinh

Trưởng phòng

02623 872 958

0903 534 679

Email: vinhtt@tuphap.daklak.gov.vn