ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Văn phòng Sở
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
1
Lê Thị Nguyệt Tú
Chánh văn phòng
02623 952 152
2
Vũ Quốc Huy
P. Chánh văn phòng
02623 955 726
3
Đỗ Thị Hà
P. Chánh văn phòng
02623 955 726