ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • QUYẾT ĐỊNH Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 11/08/2017
  01/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 12/06/2017
  1505/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 24/04/2017
  1325/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn 28/03/2017
  623/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, nhiệm kỳ 2016-2021 06/03/2017
  458/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - kế hoạch 28/02/2017
  235/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 08/02/2017
  16/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật 26/12/2016
  02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cư Mgar khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/09/2016
  08/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ea Hleo khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - - 2021 08/09/2016
  3341/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 08/09/2016
  02/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/08/2016
  3388/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/08/2016
  11/2016/QĐ-UBND Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
  10/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
  1 2 3 4 5 6 7 8 9