ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước
         Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có con dấu, tài khoản riêng; được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thay thế Quyết định số 295/QĐ-UB ngày 26/02/1998 của UBND tỉnh).
 
         - Chức năng, nhiệm vụ:
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng; có chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản khác có liên quan.
b) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh; triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý. 
c) Triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; quản  lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật.
d) Phối hợp xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
đ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương.
e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
 

- Tổ chức bộ máy: gồm Giám đốc, Phó giám đốc, các chuyên viên, cán sự và nhân viên.

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phạm Thị Minh Phương
Giám đốc
02623 842146
0982 553 577
2
Nguyễn Hữu Huệ
P. Giám đốc
02623 857 147
0914 236 677
3
Trần Trung Hiếu
P. Giám đốc
02623 .......
0905 191 237
 
 Trụ sở chính: 39 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Số điện thoại: 02623.857.146

 Các chi nhánh:

- Chi nhánh số 01: 

+ Trụ sở tại 141 Lê Duẩn, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

+ Số điện thoại: 02623.519.738

- Chi nhánh số 02: 

+ Trụ sở tại Trung tâm huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

+ Số điện thoại: 02623.640.699

- Chi nhánh số 03: 

+ Trụ sở tại Trung tâm huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

+ Số điện thoại: 02623.574.333