ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp
 • Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp
 • Tài liệu Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020
 • Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
 • Báo cáo kết quả công tác tư pháp và thống kê tư pháp năm 2019
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
 • Giấy mời hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
 • Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
 • Đề cương báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
 • Quyết định về việc giải thể 03 Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp
 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
 • V/v hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)
 • Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Hệ dữ liệu văn bản QPPL lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban biên tập Bản tin tư pháp, Trang tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk