ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN KRÔNG NĂNG Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  02/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 27/12/2018
  02/2018/QD-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Krông Năng 29/11/2018
  01/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Krông Năng 23/05/2018
  03/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của HĐND huyện Krông Năng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 28/12/2017
  04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Năng từ năm 2018 28/12/2017
  01/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 30/06/2017
  02/2017/NQ-HĐND Về phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 30/06/2017
  16/2016/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật 26/12/2016
  11/2016/QĐ-UBND Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
  10/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
  13/2016/QĐ-UBND Kế hoạch đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
  05/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  04/2016/NQ-HĐND Quy định mức hôc trợ đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  03/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  02/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua đề án giảm nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  1 2