ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Xác nhận là người gốc Việt Nam
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
  Kết quả hồ sơ Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

   

  TT

  Ngày nhận
  văn bản

  Tên loại
  văn bản

  Số, ký hiệu;
  ngày, tháng, năm ban hành

  Chủ thể
  ban hành

  Trích yếu văn bản

   
   

  1

  18/01/2018

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND
  ngày 15/01/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

   

  2

  01/02/2018

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND
  ngày 30/01/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk lắk

   

  3

  06/03/2018

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND
  ngày 19/01/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình -
  phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh

   

  4

  06/03/2018

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND
  ngày 13/02/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

   

  5

  06/03/2018

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND
  ngày 26/02/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III,
  bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

   

  6

  03/04/2018

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND
  ngày 27/3/2018

  UBND tỉnh

  Quyết định về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

   

  7

  03/04/2018

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND
  ngày 27/3/2018

  UBND tỉnh

  Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

   

  Tin đã đưa