ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 9/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 7/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8/2020
 • báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 5/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 6/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 4/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 5/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 02/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 3/2020
 • Báo cáo công tác Tư pháp tháng 01/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 02/2020
 • Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 11/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 12/2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 10/2019 và phương hướng nhiẹm vụ công tác tư pháp tháng 11/2019
 • Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 3 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 9/2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 7/2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 8/2019
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2019
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk