ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN KRÔNG PẮC Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 10/09/2019
  623/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, nhiệm kỳ 2016-2021 06/03/2017
  4534/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Krông Pắk 24/11/2015
  01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Krông Pắc 03/10/2014
  337/QĐ-UBND Điều chỉnh Quy chế làm việc của UBND huyện 14/02/2014
  01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của huyện 21/05/2013
  07/2012/CT-UBND Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Krông Pắc 09/11/2012
  05/2012/CT-UBND Tăng cường công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND trên địa bàn huyện 25/10/2012
  2152/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và UBND huyện 31/07/2012
  1959/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động Quỹ nhân đạo (Quỹ chữ thập đỏ) huyện Krông Pắc 17/07/2012
  04/2012/CT-UBND Tăng cường quản lý đô thị và kiến trúc đô thị 04/06/2012
  556/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo 11/04/2012
  466/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ huyện Krông Pắc 16/03/2012
  5842/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 01/11/2011
  4636/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện Krông Pắc 19/08/2011
  1 2