ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Văn phòng Sở

 - Chức năng, nhiệm vụ:
Văn phòng Sở là tổ chức tham mưu, tổng hợp của Sở, là đầu mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành theo sự chỉ đạo của Giám đốc; thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng, tổ chức xây dựng ngành, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng, kế hoạch, tài chính và các nhiệm vụ công tác khác được giao nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành dài hạn, ngắn hạn, hàng năm; xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp, cải cách hành chính của ngành để Giám đốc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành.
b) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và củng cố tổ chức các Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Làm đầu mối quản lý công tác thanh niên.
c) Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; các nhiệm vụ, mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác thi đua khen thưởng và là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở.
d) Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính các phòng, đơn vị trực thuộc; điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo thông suốt trong việc tiếp nhận và trả kết quả kịp thời, đúng hạn cho công dân, cơ quan, tổ chức.
đ) Quản lý và thực hiện công tác kế toán, tài chính của Sở và các đơn vị trực thuộc; lập dự toán kinh phí và quyết toán hàng quý, hàng năm của cơ quan Sở; quản lý các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của cơ quan theo quy định của chế độ tài chính, kế toán. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
e) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý tài sản ở các phòng, đơn vị trực thuộc; đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản và trang thiết bị phục vụ cho công tác. Bảo đảm trật tự, an toàn trong cơ quan. Tổ chức việc tiếp khách đến giao dịch, quan hệ công tác với cơ quan Sở.
g) Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, con dấu theo đúng quy định; quản lý công văn đi, công văn đến theo đúng trình tự, thủ tục; theo dõi, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử, mạng tin học nội bộ, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ và xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ của ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về tư pháp.
h) Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
i) Làm đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm trình Giám đốc ban hành; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung giao ban, hội nghị của ngành.
k) Tổng hợp thông tin về các lĩnh vực công tác của các đơn vị và cơ quan tư pháp cấp huyện; xây dựng các dự thảo báo cáo công tác chung thường kỳ, đột xuất; phối hợp với các phòng, đơn vị đề xuất với Giám đốc các biện pháp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của ngành.
- Cơ cấu tổ chức: Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, nhân viên.
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Lê Thị Nguyệt Tú
Chánh văn phòng
0262.3952152
0911224555
02
Vũ Quốc Huy
P. Chánh văn phòng
0262.3955726
0982117639
03
Đỗ Thị Hà
P. Chánh văn phòng
0262.3955726
0935739697