ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể một số nội dung sau:

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn: Trình UBND cấp huyện các Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện theo phân công.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là Ủy viên UBND cấp huyện do HĐND cấp huyện bầu do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp huyện.

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo do UBND huyện trình HĐND cùng cấp quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đảo, bảo đảm không vượt quá khung số lượng cơ quan chuyên môn quy định chung và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng huyện đảo. Số lượng cơ quan chuyên môn của UBND huyện đảo không quá 10 phòng. Riêng đối với huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập không quá 12 phòng.

UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định này; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan; quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng theo quy định tại Nghị định này; quyết định phân cấp cho UBND cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng (Ủy viên UBND cấp huyện) thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tại Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất, cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện và nguyên tắc đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới; .. Như vậy, cơ bản các cơ quan chuyên môn được giữ nguyên theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Hải Dương

Tin đã đưa
  • Quy định mới về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ( 17/09/2020 )
  • THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHẤU PHI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 15/09/2020 )
  • Tình hình triển khai Cuộc thi trực tuyến Đợt 2 - Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh ( 11/09/2020 )
  • TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ( 09/09/2020 )
  • Từ ngày 15/10/2020, bán bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị phạt ( 07/09/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk