ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - LUẬT SƯ
  1. Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  2. Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  3. Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  4. Danh sách Người tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền
  Ngày 21/01/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 21/QD-STP về việc Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền...
  * Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Người tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 18.12.2018)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 11.12.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 08.11.2018)
  Danh sách Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư (tính đến 30.9.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 17.9.2018)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 07.9.2018)
  1 2 3