ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Ngày 22/01/ 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định này quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở trung ương (gọi là Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương) và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (gọi là Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành. Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, quản lý và điều hành. Các Quỹ phòng, chống tội phạm này đều được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau: Thứ nhất là, thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng; thứ hai là, hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Điểm đáng lưu ý là, nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác. Số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh đã được thành lập theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm để được tiếp tục hoạt động thì phải thành lập lại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Quyết định này.

Hoàng Trọng Hùng

Tin đã đưa
  • Tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế. ( 20/09/2019 )
  • THAY ĐỔI MỐC THỜI GIAN BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 18/09/2019 )
  • HUYỆN CƯ KUIN MỞ LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI CHO LÃNH ĐẠO UBND XÃ; TRƯỞNG CÔNG AN XÃ; TRƯỞNG THÔN, BUÔN VÀ CÔNG AN VIÊN THÔN, BUÔN ( 16/09/2019 )
  • Sở Tư pháp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại đơn vị kết nghĩa ( 13/09/2019 )
  • 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trong năm học 2019 - 2020 ( 11/09/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk