ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Giấy mời hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
 • Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
 • Đề cương báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
 • Quyết định về việc giải thể 03 Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp
 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
 • V/v hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)
 • Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Hệ dữ liệu văn bản QPPL lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Phiếu điền thông tin Cán bộ công chức, viên chức
 • Tổng danh mục đối chiếu kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa kỳ 02 (2014 - 2018)
 • Hồ sơ họp Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư xã hội hóa vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2025
 • Đề cương tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
 • Về việc thống nhất kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh kỳ 02(2014-2018)
 • Tài liệu hop Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Tài liệu họp tư vấn thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk