ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN NGÀNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021
 • Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở tư pháp năm 2019
 • Kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
 • Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của ngành tư pháp tỉnh
 • Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
 • Quyết định ban hành kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019
 • Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
 • Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
 • 1 2 3 4 5
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk