ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Bán đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - CÔNG CHỨNG
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (09/5/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (09/4/2018)
  Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (27.3.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (23/3/2018)
  Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (01.02.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (26.01.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (28/12/2017)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (26/12/2017)
  Cấp Giấy Đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Mai Thị Phượng
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (15/12/2017)
  Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (6/11/2017)
  Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Tào Thị Nga
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (10/8/2017)
  Thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng Trung Nghĩa
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (01/8/2017)
  Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (19/6/2017)
  Chấm dứt hoạt động 02 Văn phòng công chứng và xóa đăng ký hành nghề 03 Công chứng viên.
  Danh sách tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (18/5/2017)
  Thay đổi Danh sách công chứng viên của Văn phòng công chứng Buôn Hồ
  1 2 3