ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh có Kế hoạch đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

Nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân, ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể, gồm: về đối tượng được tuyên truyền, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội mới. Về nội dung tuyên truyền, đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ như mạng xã hội, đoạn phim ngắn... Về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kế hoạch đề ra 04 nội dung đổi mới về tuyên truyền bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

Thứ nhất, phân định rõ trách nhiệm trong tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội; cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, đổi mới về hình thức tuyên truyền, tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền bảo hiểm xã hội dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ tư, đổi mới về phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

Về lộ trình thực hiện Kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn sau:

Một là, giai đoạn 2020 - 2025: đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21/08/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội.

Hai là, giai đoạn 2026 - 2030: đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 28-NQ/TW; tập trung tuyên truyền những chính sách mới về bảo hiểm xã hội để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bảo hiểm xã hội; lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân; xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội hàng năm và từng giai đoạn; nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội; tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về bảo hiểm xã hội.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn theo từng giai đoạn.

H.C

 

 

Tin đã đưa
  • Triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp ( 21/01/2020 )
  • Sở Tư pháp viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thăm, chúc Tết đơn vị kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ( 20/01/2020 )
  • Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý ( 20/01/2020 )
  • Đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh ( 19/01/2020 )
  • Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 ( 17/01/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk