ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Ký kết Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn

Ngày 24/11/2020, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phối hợp bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thời hạn thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và phối hợp xử lý các trường hợp đặc biệt.

Việc thực hiện các nội dung phối hợp trên phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình. Phương thức phối hợp chủ yếu là trao đổi thông tin qua hệ thống kết nối tự động trên hệ thống dữ liệu điện tử tập trung giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tư pháp hoặc bằng văn bản, tài liệu chứa đựng các nội dung thông tin liên quan; bảng (file) dữ liệu điện tử được định dạng theo các biểu, mẫu; thông qua các buổi họp giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quy chế cũng cụ thể trách nhiệm phối hợp của Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế./.

                                                                                    Thảo Linh

Tin đã đưa
  • Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020 ( 25/11/2020 )
  • Tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2020 ( 23/11/2020 )
  • Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 20/11/2020 )
  • Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương ( 18/11/2020 )
  • Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn ( 16/11/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk