ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - CÔNG CHỨNG
  Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
  Đề cương Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_2
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/4/2020 đến nay
  Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)_2
  Danh sách được cập nhật khi có sự thay đổi kể từ ngày 01/4/2020 đến nay
  Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương (tên cũ: Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tăng)
  Ngày 04/6/2020, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 15/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Mai Phương (tên cũ: Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tăng)...
  Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên đối với ông Nguyễn Anh Tăng
  Ngày 04/6/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 73/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Mai Phương
  Ngày 04/6/2020, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Mai Phương hành nghề tại...
  Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên đối với ông Vũ Văn Đức và ông Bùi Văn Nghị
  Ngày 02/6/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 70/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên đối với ông Vũ Văn Đức và uyết định số 71/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên đối với ông Bùi Văn Nghị...
  Thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và thông báo danh sách cảnh báo công khai của FATF
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Trần Thu Yến
  Ngày 26/5/2020, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thu Yến hành nghề tại Văn phòng công chứng Cư Kuin...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Tường Vân và bà Trần Thị Thu Trang
  Ngày 15/5/2020, Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Tường Vân hành nghề tại Văn phòng công chứng Đắk Lắk vào bà Trần Thị Thu Trang hành nghề tại Phòng công chứng số 1...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên đối với ông Vũ Văn Đức
  Ngày 06/4/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 50/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên đối với ông Vũ Văn Đức
  Ngày 06/4/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 50/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên...
  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên đối với bà Lê Thị Liên và bà Nguyễn Thị Như Mận
  Ngày 06/4/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 49/QĐ-STP về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên...
  1 2 3 4 5 6