ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng hành chính tư pháp
 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Trưởng phòng

02623 968 117

0982 059 060

Email: anhntv@tuphap.daklak.gov.vn

2

Trương Mã Long

P. Trưởng phòng

02623 959 126

0905 004 575

Email: longtm@tuphap.daklak.gov.vn