ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bộ Tư pháp chỉ đạo tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 24/9/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3593/BTP-PLHSHC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, nhằm tổ chức thi hành Luật hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động để thi hành Luật theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016) và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Trong đó, các cơ quan cần khẩn trương ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của Quy chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật (lưu ý Quy chế này không thay thế Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan). Trường hợp cơ quan không ban hành Quy chế riêng thì có thể bổ sung, tích hợp vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật.

H.C

 

Tin đã đưa
  • Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ( 19/04/2018 )
  • Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ( 30/06/2017 )
  • Đắk Lắk triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 ( 02/06/2017 )
  • THÔNG BÁO ( 06/12/2016 )
  • Đắk Lắk triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” ( 18/07/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk