ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày 29/4/2020, Trung tâm tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm) đã ban hành Quy trình số 01/QT-TGPL về việc thẩm định để đánh giá chất lượng vụ việc (TGPL). Theo đó, việc ban hành quy trình này nhằm xác định trách nhiệm, trình tự thực hiện việc thẩm định chất lượng vụ việc TGPL do người thực hiện TGPL của Trung tâm thực hiện để có giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

Việc thẩm định được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, bảo đảm chính xác, trung thực và kịp thời, người được phân công thẩm định phải tuân thủ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. Quy trình thẩm định chất lượng vụ việc TGPL được thực hiện theo các trình tự sau đây: Thứ nhất, Tổ thẩm định tiến hành họp lựa chọn ngẫu nhiên hồ sơ vụ việc đã hoàn thành trên phần mềm hệ thống TGPL để thẩm định theo tỷ lệ trên tổng số hồ sơ vụ việc TGPL đã hoàn thành; Thứ hai, Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu của Tổ trưởng Tổ thẩm định, Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ vụ việc TGPL đã lựa chọn để thẩm định chất lượng cho thư ký và thư ký có trách nhiệm giao hồ sơ cho người thẩm định chất lượng vụ việc TGPL; Thứ ba, Người thẩm định tiến hành việc thẩm định chất lượng vụ việc theo từng hồ sơ đã được phân công trong thời hạn không quá 15 ngày và nộp kết quả thẩm định (Phiếu thẩm định) kèm theo hồ sơ vụ việc cho thư ký để tổng hợp. Thứ tư, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được kết quả thẩm định từ người thẩm định, thư ký rà soát, tổng hợp Phiếu thẩm định và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả của đợt thẩm định chất lượng vụ việc TGPL. Thứ năm, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo do Tổ trưởng Tổ thẩm định trình, Lãnh đạo Trung tâm ký phê duyệt Báo cáo kết quả đợt thẩm định chất lượng vụ việc. Thứ sáu, Sau khi kết thúc đợt thẩm định, thư ký có trách nhiệm giao hồ sơ vụ việc TGPL đã thẩm định và kết quả thẩm định chất lượng (Phiếu thẩm định) cho Phòng Hành chính - Tổng hợp để lưu trữ theo quy định.

Quy trình thẩm định này được ban hành nhằm mục đích nâng cao được chất lượng vụ việc TGPL, đảm bảo người được TGPL được thụ hưởng chính sách TGPL miễn phí với chất lượng tốt nhất; làm căn cứ để xác định năng lực của người thực hiện TGPL để từ đó thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thu Liên

Tin đã đưa
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Đắk Lắk ( 13/05/2020 )
  • Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Chương trình “Chung tay chia sẻ cùng vượt qua dịch Covid-19” ( 11/05/2020 )
  • UBND huyện Cư M’gar tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015” trên địa bàn huyện ( 11/05/2020 )
  • Từ 0 giờ ngày 7/5 tiến hành dỡ bỏ giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải ( 07/05/2020 )
  • Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại ( 07/05/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk