ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kế hoạch công tác năm 2020 của Thanh tra Sở Tư pháp

Ngày 10/12/2019 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch số 47/KH-TTR ngày 03/12/2019 về công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Sở Tư pháp. Theo đó, trong năm 2020, Thanh tra Sở sẽ tiến hành 05 cuộc thanh tra, bao gồm: 01 cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kết quả hoạt động công chứng, chứng thực của Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp; 01cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp huyện Ea Kar, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar; 01cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp Tp. Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng luật sư T.H.T; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Long. Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định Thanh tra Sở sẽ tham mưu lãnh đạo Sở thành lập đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc khi được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Kế hoạch này cũng nêu rõ cần tích cực theo dõi các đơn vị đã từng là đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra; trong trường hợp cần thiết tham mưu Giám đốc Sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra khi có một trong các căn cứ quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, việc giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra cũng được tiến hành thường xuyên kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại tổ chức, đơn vị được thanh tra và sẽ do người ra quyết định thanh tra hoặc do tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Thanh tra Sở chú trọng tham mưu thực hiện có hiệu quả theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm thuộc Sở trong việc tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc được đề ra tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ thực hiện. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở kết quả triển khai Kế hoạch này, cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời./.

Minh Ngân

Tin đã đưa
  • UBND tỉnh có Kế hoạch đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh ( 30/01/2020 )
  • Triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp ( 21/01/2020 )
  • Sở Tư pháp viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thăm, chúc Tết đơn vị kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ( 20/01/2020 )
  • Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý ( 20/01/2020 )
  • Đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh ( 19/01/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk