ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN NGÀNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025
 • Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2022-2025
 • Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề trong ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 • Quyết định ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
 • Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
 • Kế hoạch công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020
 • Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 • Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban biên tập Bản tin tư pháp, Trang tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk
 • Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở tư pháp năm 2019
 • Kế hoạch triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
 • 1 2 3 4 5 6
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk