ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng phổ biến, giáo dục  pháp luật
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Hoàng Trọng Hùng
Trưởng phòng
0262.8557789
0905 538 886
2
Trần Mạnh Hùng
P. Trưởng phòng
0262.3952120
0935 284 546