ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng bổ trợ tư pháp

 

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Đinh Xuân Dũng
Trưởng phòng
02623 658 555
0905 318 765
2
Nguyễn Thị Hương
P. Trưởng phòng
02623 956 950
0989 884 029