ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Công chứng số 3

Phòng Công chứng số 3: Là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu, tài khoản riêng; có chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Công chứng các quy định của UBND tỉnh. Phòng Công chứng có nhiệm vụ thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch, hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thảo thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, nhận lưu di chúc và các hợp đồng, giao dịch các theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ máy: gồm Trưởng phòng, Công chứng viên và các chuyên viên, nhân viên.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

01

Trần Trọng Vinh

Trưởng phòng

0262.3872958

0903534679

Email: vinhtt@tuphap.daklak.gov.vn

 - Trụ sở cơ quan: Số 02 đường Quang Trung, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk