ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

 

FILE ĐÍNH KÈM:

- Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, định hướng giai đoạn 2021 - 2025. 

- Phụ lục Báo cáo.

- Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

- Chương trình Hội nghị.

- Giấy mời số 01/GM-STP ngày 05/01/2021

- Danh sách Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021.

- Kế hoạch số 11838/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021.

- Kế hoạch số 11863/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

- Kế hoạch số 11816/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Kế hoạch số 11693/KH-UBND ngày 28/12/2020 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 11555/KH-UBND ngày 23/12/2020 về việc công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 27/11/2020 của tổng kết công tác Tư pháp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2021.

 

Tin đã đưa
  • Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 (7h30 ngày 23/12/2020) ( 22/12/2020 )
  • Báo cáo kết quả công tác tư pháp và thống kê tư pháp năm 2020 ( 11/11/2020 )
  • Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 của tỉnh ( 04/11/2020 )
  • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 ( 13/07/2020 )
  • Triển khai thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 ( 13/07/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk