ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 (Ban hành kèm Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Tài liệu tập huấn những vấn đề chung về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Công văn số 6459/UBND-NC ngày 17/8/2017 về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy chế về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1622/ QĐ-UBND ngày 30/ 6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số1572 /QĐ-UBND ngày 27 /6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
Công văn số 357/STP-PBGDPL ngày 29/6/2017 về việc hướng dẫn phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
Giấy mời Số 142/GM-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2
Giấy mời họp số 04/GM-HĐPH ngày 10/01/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổng kết hoạt động năm 2016
1 2 3