ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Điện thoại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố
 

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

01

Buôn Ma Thuột

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tr. phòng

3953079

0982822639

Đỗ Văn Tin

PTr. phòng

 

01229402179

02

Buôn Hồ

 

Tr. phòng

3706567

 

La Thị Thanh Sang

PTr. phòng

3872792

0982662552

03

Buôn Đôn

Vũ Trọng Hiền

Tr. phòng

3789422

0975893677

Y Thiu Byă

PTr. phòng

 

01889572709

04

Ea H’leo

Huỳnh Văn Đại

Tr. phòng

3919975

0914058159

Nguyễn Ngọc Phúc

PTr. phòng

3777311

 

05

Cư M’gar

Nguyễn Đức Hải

Tr. phòng

3502828

0945929787

Hoàng Duy Thanh

PTr. phòng

3434199

0982835236

Nguyễn Thị Thu Hồng

PTr. phòng

3999952

0987005727

06

Krông Pắk

Nguyễn Văn Oánh

Tr. phòng

3521093

0983604446

Hoàng Thị Như Anh

PTr. phòng

 

0912118787

07

Krông Ana

Phan Cao Ủy

Tr. phòng

3637024

0982141759

Hàn Thanh Bình

PTr. phòng

 

0905158891

08

M’Đrắk

Nguyễn Văn Giang

Tr. phòng

3731300

0978674778

Phạm Đăng Đảng

PTr. phòng

 

0989331630

09

Cư Kuin

Võ Ngọc Phương

Tr. phòng

3640548

0914142676

Y Daniel Rơmah Êban

PTr. phòng

 

0906545288

10

Ea Súp

Phạm Khắc Dũng

Tr. phòng

8556688

0988432789

Nguyễn Đình Nghinh

PTr. phòng

3687858

0905319620

11

Krông Năng

Nguyễn Phi Hùng

Tr. phòng

3919959

0903151826

 

PTr. phòng

3674466

0983675200

12

Ea Kar

Hồ Văn Năm

Tr. phòng

3624824

0903558225

Nguyễn Trọng Khánh

PTr. phòng

 

0914069180

13

Krông Bông

Trương Thế Mười

Tr. phòng

3732574

0919489852

Nguyễn Văn Dũng

PTr. phòng

 

0947971484

14

Krông Búk

Ngô Xuân Thiều

Tr. phòng

3574184

0982224312

Nguyễn Thị Thủy

PTr. phòng

 

0906576729

15

Lắk

Bùi Quốc Sửu

Tr. phòng

3586057

0905586797

Y Đức Za

PTr. phòng

 

0905695299