ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 5/2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp quý I và phương hướng ,nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II /2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 02/2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 3/2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 01/2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 02/2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 12/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 01/2018
 • Báo cáo thống kê năm 2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 11/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 12/2017
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 10/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 11/2017
 • Báo cáo kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 08/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 09/2017
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 07/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 08/2017
 • Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017
 • Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 05/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 06/2017
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 04/2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 05/2017
 • 1 2 3 4 5 6 7
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk