ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng công chứng số 1
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Lê Thị Tuyết Mai
Trưởng phòng
02623 951 365
0906 412 106