ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với các tổ chức và cá nhân trong tỉnh.

 Các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thông tin về tình hình quốc tế, đặc biệt là các đối tác có quan hệ đối ngoại với tỉnh Đắk Lắk.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử, văn hóa của Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; về lợi thế, tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh đến cộng đồng quốc tế. Thông tin về cơ chế, chính sách đầu tư trong và ngoài nước; xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế của tỉnh Đắk Lắk.

- Phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam.

- Chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và các hoạt động thông tin đối ngoại khác của tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định về nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại …

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2020

Chi tiết văn bản xem tại vbpl.vn/daklak.

Hồng An

Tin đã đưa
  • TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, ĐƠN GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 22/09/2020 )
  • Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện ( 18/09/2020 )
  • Quy định mới về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ( 17/09/2020 )
  • THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHẤU PHI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 15/09/2020 )
  • Tình hình triển khai Cuộc thi trực tuyến Đợt 2 - Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh ( 11/09/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk