ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - CÔNG CHỨNG
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Công chứng viên đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019).
  Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 19/12/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (20.11.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (02/11/2018)
  Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (02/11/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (04/9/2018)
  Văn bản chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (29/8/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (21/8/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (25/5/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (09/5/2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (09/4/2018)
  Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên
  1 2 3