ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Từ ngày 01/01/2021 thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã được mở rộng hơn

Đây là nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật năm 2020). Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, khi Luật năm 2020 có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã được mở rộng hơn cụ thể như sau:

- Đối với cấp huyện, nếu như trước đây, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, HĐND cấp huyện chỉ ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện chỉ ban hành quyết định để quy định những vấn đề được Luật giao, thì từ năm 2021, theo Luật năm 2020, HĐND cấp huyện được ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện được ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Đối với cấp xã, nếu như trước đây, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, HĐND cấp xã chỉ ban hành nghị quyết, UBND cấp xã chỉ ban hành quyết định để quy định những vấn đề được Luật giao, thì từ năm 2021, theo Luật năm 2020, HĐND cấp xã được ban hành nghị quyết, UBND cấp xã được ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.

Trọng Đức

Tin đã đưa
  • Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ( 02/11/2020 )
  • Quy định mới về trả lương qua tài khoản cá nhân từ 01/01/2021 ( 29/10/2020 )
  • Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật ( 26/10/2020 )
  • Thêm đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ( 23/10/2020 )
  • Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh ( 21/10/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk